0516 - 481666Welfingstrjitte 5, 9241 GM Wijnjewoudedirectie.desinnewizer@comprix.nl

De medezeggenschapsraad bestaat uit een gekozen ouder- en personeelsgeleding. De MR komt 5 tot 6 keer per schooljaar bijeen en heeft over tal van zaken advies- of instemmingsrecht. De MR houdt zich onder andere bezig met zaken als:

  • Onderwijsconcept
  • Vakantierooster
  • Onderwijsinhoudelijke zaken
  • Formatie
  • Rooster
  • Overblijven

Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat de leden van de MR niet alleen hun eigen standpunt naar voren brengen, maar ervoor dienen te zorgen, dat met de gezichtspunten van alle ouders en leerkrachten van de school rekening wordt gehouden.

De leden van de medezeggenschapsraad zijn: 

  • Willem IJtsma (voorzitter)
  • Ina Fokkema
  • Daphne van Brenk
  • Lucie van der Meulen

De vergaderingen zijn openbaar en worden op school gehouden. Voor de datum van de eerstvolgende bijeenkomst kunt u de voorzitter benaderen.